ผู้บริหาร

บุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.62 KB 318
หลักเกณฑ์วิทยฐานะครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 404.17 KB 214
Email ครูวัดบ้านใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.15 KB 333
แบบรับรองหัก ณ ที่จ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.85 KB 649
แบบคำร้องขอย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.13 KB 512
กลยุทธโรงเรียน 1 Word Document ขนาดไฟล์ 174.5 KB 748
กลยุทธโรงเรียน 2 Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 366
กลยุทธโรงเรียน 3 Word Document ขนาดไฟล์ 345 KB 394
กลยุทธโรงเรียน 4 Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 463
คณะกรรมการนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.66 KB 267
พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ พ.ศ. 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.52 KB 123
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2)พ.ศ.2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.38 KB 104
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 117
พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.89 KB 202
พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.47 KB 224
พ.ร.บ.ระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.92 KB 119
พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ. 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.71 KB 106
พ.ร.บ.สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.98 KB 119
ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.77 KB 127
ก.ค.สั่งพักราชการ(3.5.2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 428.82 KB 128
กฎ ก.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์(3.5.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.02 KB 114
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยความผิดชัอแจ้ง ( 3.10) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.36 KB 181
กฎ ก.ค.ศ.อำนาจและการลงโทษ (3.11) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.57 KB 174
กฎ ก.ค.การอุธรณ์ ( 3.5.4) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.58 KB 122
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544(3.1.9) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.64 KB 87
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสอบสวน (3.1.5) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 96
คู่มือการบริหารงบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.82 MB 16784
คู่มือการบริหารงบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 469.73 KB 1134
คู่มือการบริหารงบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1001.12 KB 1837
คู่มืองบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.44 MB 1173
คู่มืองบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 788.47 KB 1302
คู่มืองบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1002.66 KB 346
จำนวนนักเรียน ปี กศ.55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.06 KB 147
เครืองมือนิเทศ สพป.พล.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.68 KB 556
โครงการพัฒนา 1283
ประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.12 KB 4265
ประเมินภายในจากคณะกรรมการ สพป.พล.เขต๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 748.4 KB 365
ประเมินหลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.95 KB 522
e-GP 96
แบบประเมินเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 283
ตารางสอน เทอม 2 ปีการศึกษา 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.62 KB 128
พรก.เลื่อนขั้นทะลุแท่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.24 KB 356
ประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.43 KB 146
สอบ o-net นักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.2 KB 129
ลงทะเบียน tablet Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.94 KB 210
เชียวชาญ1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.38 KB 146
เชียวชาญ2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.3 KB 124
เชียวชาญ3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 760.55 KB 123
เชียวชาญ4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.85 KB 111
เชียวชาญ5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.93 KB 117
เชียวชาญุ6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.93 KB 119
ขอบเขตหน้าที่นิติบคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.07 KB 79
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.93 KB 188
ชักธงชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 28.33 KB 100
นโยบายปฏิรูปรอบ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 354
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.49 KB 92
รายได้สถานศึกษา 2549 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 260.51 KB 105
ลงโทษนักเรียน 48 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.4 KB 94
อนุโมทนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.68 KB 108
วันหยุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.42 KB 103
ส่งงานในหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 453.07 KB 129
พานักเรียนไปทัศนศึกษา48 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.6 KB 116
การศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.71 KB 96
ใช้งบประมาณ 55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 102
แบบเบิกรายงานการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.57 KB 408
ประกาศผู้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.75 KB 142
ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.17 MB 1328
เศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.58 KB 656
0-net55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.36 KB 183
o-net55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.12 KB 152
o-net55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.38 KB 146
o-net55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.06 KB 165
sar Word Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 378
แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน โครงการเรียนฟรี15ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 233
เอกสาร ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 835.9 KB 314
ครูดีไม่มีอบายมุข Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.77 KB 170
รับโล่รางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.76 KB 132
แบบ 1 เชียวชาญ บุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์ Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 287
แบบย้ายครูฯ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 83
asean ตรังเขต1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 79
พรบ.เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 57
การพานักเรียนศึกษาดูงานนอกสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.84 KB 37
ทะเบียนสื่อหนังสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.88 KB 126
ทะเบียนสื่อซีดีและดีวีดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.53 KB 183
SAR 37
นโยบายสอนอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.26 MB 25
รางวัลเทียบ ก.ค.ศ.ว.13 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.49 KB 19
เด็กดี สพป.พล.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 702.42 KB 31
เกณฑ์ ว.13 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 530.92 KB 18
แบบประเมิน ว.5 เก่า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 814.42 KB 18
 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
หมู่ที่ 1  ถนนพิษณุโลก-บางกระทุ่ม  บ้านใหม่ ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก 65230   โทร.055-386136