ผู้บริหาร

บุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนวัดบ้านใหม่
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.62 KB 680
หลักเกณฑ์วิทยฐานะครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 404.17 KB 780
Email ครูวัดบ้านใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.15 KB 858
แบบรับรองหัก ณ ที่จ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.85 KB 1354
แบบคำร้องขอย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.13 KB 556
กลยุทธโรงเรียน 1 Word Document ขนาดไฟล์ 174.5 KB 1268
กลยุทธโรงเรียน 2 Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 466
กลยุทธโรงเรียน 3 Word Document ขนาดไฟล์ 345 KB 539
กลยุทธโรงเรียน 4 Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 1315
คณะกรรมการนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.66 KB 344
พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ พ.ศ. 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.52 KB 246
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2)พ.ศ.2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.38 KB 162
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 812
พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.89 KB 367
พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.47 KB 449
พ.ร.บ.ระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.92 KB 184
พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ. 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.71 KB 162
พ.ร.บ.สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.98 KB 181
ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.77 KB 185
ก.ค.สั่งพักราชการ(3.5.2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 428.82 KB 642
กฎ ก.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์(3.5.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.02 KB 181
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยความผิดชัอแจ้ง ( 3.10) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.36 KB 223
กฎ ก.ค.ศ.อำนาจและการลงโทษ (3.11) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.57 KB 218
กฎ ก.ค.การอุธรณ์ ( 3.5.4) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.58 KB 204
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544(3.1.9) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.64 KB 129
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสอบสวน (3.1.5) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 219
คู่มือการบริหารงบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.82 MB 16843
คู่มือการบริหารงบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 469.73 KB 1183
คู่มือการบริหารงบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1001.12 KB 1894
คู่มืองบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.44 MB 1233
คู่มืองบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 788.47 KB 1360
คู่มืองบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1002.66 KB 406
จำนวนนักเรียน ปี กศ.55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.06 KB 197
เครืองมือนิเทศ สพป.พล.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.68 KB 645
โครงการพัฒนา 1335
ประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.12 KB 4854
ประเมินภายในจากคณะกรรมการ สพป.พล.เขต๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 748.4 KB 760
ประเมินหลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.95 KB 620
e-GP 138
แบบประเมินเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 348
ตารางสอน เทอม 2 ปีการศึกษา 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.62 KB 189
พรก.เลื่อนขั้นทะลุแท่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.24 KB 1827
ประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.43 KB 208
สอบ o-net นักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.2 KB 215
ลงทะเบียน tablet Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.94 KB 2233
เชียวชาญ1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.38 KB 228
เชียวชาญ2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.3 KB 171
เชียวชาญ3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 760.55 KB 186
เชียวชาญ4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.85 KB 156
เชียวชาญ5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.93 KB 167
เชียวชาญุ6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.93 KB 180
ขอบเขตหน้าที่นิติบคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.07 KB 124
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.93 KB 648
ชักธงชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 28.33 KB 152
นโยบายปฏิรูปรอบ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 404
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.49 KB 141
รายได้สถานศึกษา 2549 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 260.51 KB 176
ลงโทษนักเรียน 48 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.4 KB 140
อนุโมทนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.68 KB 154
วันหยุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.42 KB 150
ส่งงานในหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 453.07 KB 209
พานักเรียนไปทัศนศึกษา48 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.6 KB 695
การศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.71 KB 136
ใช้งบประมาณ 55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 156
แบบเบิกรายงานการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.57 KB 592
ประกาศผู้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.75 KB 192
ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.17 MB 2833
เศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.58 KB 2289
0-net55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.36 KB 255
o-net55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.12 KB 224
o-net55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.38 KB 202
o-net55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.06 KB 210
sar Word Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 1165
แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน โครงการเรียนฟรี15ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 285
เอกสาร ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 835.9 KB 379
ครูดีไม่มีอบายมุข Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.77 KB 211
รับโล่รางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.76 KB 179
แบบ 1 เชียวชาญ บุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์ Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 2381
แบบย้ายครูฯ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 143
asean ตรังเขต1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 136
พรบ.เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 143
การพานักเรียนศึกษาดูงานนอกสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.84 KB 106
ทะเบียนสื่อหนังสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.88 KB 1716
ทะเบียนสื่อซีดีและดีวีดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.53 KB 2807
SAR 69
นโยบายสอนอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.26 MB 87
รางวัลเทียบ ก.ค.ศ.ว.13 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.49 KB 321
เด็กดี สพป.พล.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 702.42 KB 2082
เกณฑ์ ว.13 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 530.92 KB 101
แบบประเมิน ว.5 เก่า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 814.42 KB 72
นโยบายการศึกษา รัฐใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.02 KB 61
สมศ.รอบ 4 28
ตารางสอน ระดับประถมศึกษา 37
คำสั่งโรงเรียนวัดบ้านใหม่ เรื่องปฏิบัติหน้าที่2558 68
มอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 160.68 KB 7