ผู้บริหาร

บุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.62 KB 396
หลักเกณฑ์วิทยฐานะครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 404.17 KB 579
Email ครูวัดบ้านใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.15 KB 597
แบบรับรองหัก ณ ที่จ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.85 KB 1140
แบบคำร้องขอย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.13 KB 522
กลยุทธโรงเรียน 1 Word Document ขนาดไฟล์ 174.5 KB 1029
กลยุทธโรงเรียน 2 Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 394
กลยุทธโรงเรียน 3 Word Document ขนาดไฟล์ 345 KB 422
กลยุทธโรงเรียน 4 Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 1071
คณะกรรมการนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.66 KB 277
พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ พ.ศ. 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.52 KB 134
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2)พ.ศ.2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.38 KB 114
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 612
พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.89 KB 215
พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.47 KB 240
พ.ร.บ.ระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.92 KB 125
พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ. 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.71 KB 116
พ.ร.บ.สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.98 KB 127
ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.77 KB 136
ก.ค.สั่งพักราชการ(3.5.2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 428.82 KB 420
กฎ ก.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์(3.5.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.02 KB 128
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยความผิดชัอแจ้ง ( 3.10) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.36 KB 191
กฎ ก.ค.ศ.อำนาจและการลงโทษ (3.11) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.57 KB 184
กฎ ก.ค.การอุธรณ์ ( 3.5.4) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.58 KB 145
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544(3.1.9) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.64 KB 95
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสอบสวน (3.1.5) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 138
คู่มือการบริหารงบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.82 MB 16797
คู่มือการบริหารงบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 469.73 KB 1142
คู่มือการบริหารงบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1001.12 KB 1851
คู่มืองบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.44 MB 1186
คู่มืองบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 788.47 KB 1319
คู่มืองบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1002.66 KB 362
จำนวนนักเรียน ปี กศ.55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.06 KB 161
เครืองมือนิเทศ สพป.พล.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.68 KB 580
โครงการพัฒนา 1288
ประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.12 KB 4495
ประเมินภายในจากคณะกรรมการ สพป.พล.เขต๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 748.4 KB 497
ประเมินหลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.95 KB 540
e-GP 101
แบบประเมินเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 300
ตารางสอน เทอม 2 ปีการศึกษา 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.62 KB 138
พรก.เลื่อนขั้นทะลุแท่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.24 KB 1557
ประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.43 KB 156
สอบ o-net นักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.2 KB 153
ลงทะเบียน tablet Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.94 KB 1984
เชียวชาญ1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.38 KB 156
เชียวชาญ2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.3 KB 133
เชียวชาญ3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 760.55 KB 142
เชียวชาญ4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.85 KB 121
เชียวชาญ5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.93 KB 127
เชียวชาญุ6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.93 KB 130
ขอบเขตหน้าที่นิติบคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.07 KB 88
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.93 KB 467
ชักธงชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 28.33 KB 110
นโยบายปฏิรูปรอบ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 367
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.49 KB 101
รายได้สถานศึกษา 2549 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 260.51 KB 118
ลงโทษนักเรียน 48 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.4 KB 105
อนุโมทนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.68 KB 116
วันหยุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.42 KB 113
ส่งงานในหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 453.07 KB 141
พานักเรียนไปทัศนศึกษา48 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.6 KB 440
การศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.71 KB 103
ใช้งบประมาณ 55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 114
แบบเบิกรายงานการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.57 KB 438
ประกาศผู้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.75 KB 154
ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.17 MB 2471
เศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.58 KB 2048
0-net55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.36 KB 201
o-net55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.12 KB 169
o-net55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.38 KB 153
o-net55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.06 KB 177
sar Word Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 929
แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน โครงการเรียนฟรี15ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 241
เอกสาร ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 835.9 KB 331
ครูดีไม่มีอบายมุข Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.77 KB 178
รับโล่รางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.76 KB 141
แบบ 1 เชียวชาญ บุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์ Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 1800
แบบย้ายครูฯ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 95
asean ตรังเขต1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 93
พรบ.เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 68
การพานักเรียนศึกษาดูงานนอกสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.84 KB 48
ทะเบียนสื่อหนังสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.88 KB 1379
ทะเบียนสื่อซีดีและดีวีดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.53 KB 2348
SAR 41
นโยบายสอนอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.26 MB 40
รางวัลเทียบ ก.ค.ศ.ว.13 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.49 KB 51
เด็กดี สพป.พล.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 702.42 KB 1856
เกณฑ์ ว.13 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 530.92 KB 43
แบบประเมิน ว.5 เก่า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 814.42 KB 31
นโยบายการศึกษา รัฐใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.02 KB 11
 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
หมู่ที่ 1  ถนนพิษณุโลก-บางกระทุ่ม  บ้านใหม่ ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก 65230   โทร.055-386136