ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โครงการบริหารและจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ Word Document ขนาดไฟล์ 20.43 KB 0
โครงการเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน Word Document ขนาดไฟล์ 36.34 KB 7
โครงการโครงการเรียนดีเรียนฟรี ๑๕ ปี อ Word Document ขนาดไฟล์ 69.59 KB 6
โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 61.87 KB 6
โครงการพัฒนาการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 109 KB 9
โครงการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชน Word Document ขนาดไฟล์ 36.04 KB 7
โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 8
โครงการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 44.92 KB 5
โครงการการพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง Word Document ขนาดไฟล์ 45.15 KB 4
โครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื่้อต่อการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 126 KB 4
โครงการสารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 30.08 KB 5
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 109 KB 4
โครงการการพัฒนางานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 180.5 KB 8
โครงการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 6
โครงการการสร้างเสริมสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม Word Document ขนาดไฟล์ 46.77 KB 4
โครงการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 53.12 KB 5
โครงการสร้างเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย Word Document ขนาดไฟล์ 106 KB 6
โครงการสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 5
โครงการพัฒนาความพร้อมในการศึกษาต่อ Word Document ขนาดไฟล์ 36.08 KB 5
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบวัดระดับชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 50.54 KB 7
โครงการพัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 51.04 KB 7
โครงการการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Word Document ขนาดไฟล์ 32.46 KB 4
โครงการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดวิจารณญาณ Word Document ขนาดไฟล์ 50.42 KB 6
โครงการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ Word Document ขนาดไฟล์ 23.75 KB 8