ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางชฏารัตน์ โมสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านใหม่

ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.62 KB 696
หลักเกณฑ์วิทยฐานะครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 404.17 KB 786
Email ครูวัดบ้านใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.15 KB 862
แบบรับรองหัก ณ ที่จ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.85 KB 1361
แบบคำร้องขอย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.13 KB 562
กลยุทธโรงเรียน 1 Word Document ขนาดไฟล์ 174.5 KB 1274
กลยุทธโรงเรียน 2 Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 470
กลยุทธโรงเรียน 3 Word Document ขนาดไฟล์ 345 KB 546
กลยุทธโรงเรียน 4 Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 1320
คณะกรรมการนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.66 KB 353
พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ พ.ศ. 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.52 KB 251
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2)พ.ศ.2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.38 KB 167
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 816
พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.89 KB 371
พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.47 KB 454
พ.ร.บ.ระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.92 KB 188
พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ. 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.71 KB 167
พ.ร.บ.สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.98 KB 188
ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.77 KB 199
ก.ค.สั่งพักราชการ(3.5.2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 428.82 KB 646
กฎ ก.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์(3.5.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.02 KB 185
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยความผิดชัอแจ้ง ( 3.10) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.36 KB 228
กฎ ก.ค.ศ.อำนาจและการลงโทษ (3.11) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.57 KB 221
กฎ ก.ค.การอุธรณ์ ( 3.5.4) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.58 KB 207
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544(3.1.9) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.64 KB 132
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสอบสวน (3.1.5) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 220
คู่มือการบริหารงบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.82 MB 16848
คู่มือการบริหารงบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 469.73 KB 1189
คู่มือการบริหารงบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1001.12 KB 1897
คู่มืองบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.44 MB 1235
คู่มืองบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 788.47 KB 1363
คู่มืองบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1002.66 KB 407
จำนวนนักเรียน ปี กศ.55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.06 KB 202
เครืองมือนิเทศ สพป.พล.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.68 KB 648
โครงการพัฒนา 1341
ประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.12 KB 4862
ประเมินภายในจากคณะกรรมการ สพป.พล.เขต๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 748.4 KB 768
ประเมินหลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.95 KB 627
e-GP 142
แบบประเมินเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 353
ตารางสอน เทอม 2 ปีการศึกษา 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.62 KB 192
พรก.เลื่อนขั้นทะลุแท่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.24 KB 1830
ประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.43 KB 211
สอบ o-net นักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.2 KB 218
ลงทะเบียน tablet Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.94 KB 2236
เชียวชาญ1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.38 KB 234
เชียวชาญ2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.3 KB 174
เชียวชาญ3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 760.55 KB 193
เชียวชาญ4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.85 KB 159
เชียวชาญ5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.93 KB 175
เชียวชาญุ6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.93 KB 184
ขอบเขตหน้าที่นิติบคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.07 KB 127
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.93 KB 653
ชักธงชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 28.33 KB 155
นโยบายปฏิรูปรอบ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 423
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.49 KB 144
รายได้สถานศึกษา 2549 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 260.51 KB 180
ลงโทษนักเรียน 48 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.4 KB 145
อนุโมทนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.68 KB 160
วันหยุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.42 KB 154
ส่งงานในหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 453.07 KB 212
พานักเรียนไปทัศนศึกษา48 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.6 KB 702
การศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.71 KB 139
ใช้งบประมาณ 55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 159
แบบเบิกรายงานการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.57 KB 597
ประกาศผู้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.75 KB 196
ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.17 MB 2839
เศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.58 KB 2294
0-net55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.36 KB 260
o-net55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.12 KB 230
o-net55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.38 KB 208
o-net55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.06 KB 219
sar Word Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 1171
แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน โครงการเรียนฟรี15ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 288
เอกสาร ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 835.9 KB 384
ครูดีไม่มีอบายมุข Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.77 KB 214
รับโล่รางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.76 KB 182
แบบ 1 เชียวชาญ บุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์ Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 2442
แบบย้ายครูฯ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 146
asean ตรังเขต1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 139
พรบ.เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 154
การพานักเรียนศึกษาดูงานนอกสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.84 KB 110
ทะเบียนสื่อหนังสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.88 KB 1728
ทะเบียนสื่อซีดีและดีวีดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.53 KB 2848
SAR 71
นโยบายสอนอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.26 MB 90
รางวัลเทียบ ก.ค.ศ.ว.13 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.49 KB 323
เด็กดี สพป.พล.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 702.42 KB 2084
เกณฑ์ ว.13 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 530.92 KB 104
แบบประเมิน ว.5 เก่า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 814.42 KB 75
นโยบายการศึกษา รัฐใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.02 KB 64
สมศ.รอบ 4 31
ตารางสอน ระดับประถมศึกษา 40
คำสั่งโรงเรียนวัดบ้านใหม่ เรื่องปฏิบัติหน้าที่2558 71
มอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 160.68 KB 10