ผู้บริหาร

บุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.62 KB 643
หลักเกณฑ์วิทยฐานะครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 404.17 KB 758
Email ครูวัดบ้านใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.15 KB 828
แบบรับรองหัก ณ ที่จ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.85 KB 1325
แบบคำร้องขอย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.13 KB 539
กลยุทธโรงเรียน 1 Word Document ขนาดไฟล์ 174.5 KB 1226
กลยุทธโรงเรียน 2 Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 435
กลยุทธโรงเรียน 3 Word Document ขนาดไฟล์ 345 KB 484
กลยุทธโรงเรียน 4 Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 1279
คณะกรรมการนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.66 KB 302
พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ พ.ศ. 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.52 KB 217
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2)พ.ศ.2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.38 KB 140
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 788
พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.89 KB 288
พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.47 KB 341
พ.ร.บ.ระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.92 KB 154
พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ. 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.71 KB 145
พ.ร.บ.สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.98 KB 159
ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.77 KB 160
ก.ค.สั่งพักราชการ(3.5.2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 428.82 KB 623
กฎ ก.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์(3.5.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.02 KB 164
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยความผิดชัอแจ้ง ( 3.10) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.36 KB 211
กฎ ก.ค.ศ.อำนาจและการลงโทษ (3.11) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.57 KB 204
กฎ ก.ค.การอุธรณ์ ( 3.5.4) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.58 KB 183
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544(3.1.9) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.64 KB 112
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสอบสวน (3.1.5) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 190
คู่มือการบริหารงบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.82 MB 16825
คู่มือการบริหารงบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 469.73 KB 1167
คู่มือการบริหารงบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1001.12 KB 1878
คู่มืองบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.44 MB 1218
คู่มืองบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 788.47 KB 1347
คู่มืองบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1002.66 KB 394
จำนวนนักเรียน ปี กศ.55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.06 KB 182
เครืองมือนิเทศ สพป.พล.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.68 KB 607
โครงการพัฒนา 1306
ประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.12 KB 4795
ประเมินภายในจากคณะกรรมการ สพป.พล.เขต๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 748.4 KB 716
ประเมินหลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.95 KB 577
e-GP 116
แบบประเมินเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 322
ตารางสอน เทอม 2 ปีการศึกษา 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.62 KB 159
พรก.เลื่อนขั้นทะลุแท่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.24 KB 1797
ประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.43 KB 178
สอบ o-net นักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.2 KB 195
ลงทะเบียน tablet Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.94 KB 2214
เชียวชาญ1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.38 KB 176
เชียวชาญ2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.3 KB 150
เชียวชาญ3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 760.55 KB 167
เชียวชาญ4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.85 KB 138
เชียวชาญ5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.93 KB 145
เชียวชาญุ6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.93 KB 151
ขอบเขตหน้าที่นิติบคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.07 KB 109
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.93 KB 627
ชักธงชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 28.33 KB 129
นโยบายปฏิรูปรอบ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 391
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.49 KB 124
รายได้สถานศึกษา 2549 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 260.51 KB 159
ลงโทษนักเรียน 48 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.4 KB 123
อนุโมทนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.68 KB 136
วันหยุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.42 KB 132
ส่งงานในหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 453.07 KB 178
พานักเรียนไปทัศนศึกษา48 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.6 KB 670
การศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.71 KB 121
ใช้งบประมาณ 55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 141
แบบเบิกรายงานการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.57 KB 545
ประกาศผู้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.75 KB 170
ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.17 MB 2763
เศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.58 KB 2238
0-net55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.36 KB 237
o-net55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.12 KB 203
o-net55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.38 KB 185
o-net55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.06 KB 194
sar Word Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 1146
แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน โครงการเรียนฟรี15ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 270
เอกสาร ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 835.9 KB 360
ครูดีไม่มีอบายมุข Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.77 KB 194
รับโล่รางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.76 KB 158
แบบ 1 เชียวชาญ บุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์ Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 1995
แบบย้ายครูฯ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 114
asean ตรังเขต1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 120
พรบ.เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 94
การพานักเรียนศึกษาดูงานนอกสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.84 KB 75
ทะเบียนสื่อหนังสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.88 KB 1612
ทะเบียนสื่อซีดีและดีวีดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.53 KB 2638
SAR 56
นโยบายสอนอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.26 MB 67
รางวัลเทียบ ก.ค.ศ.ว.13 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.49 KB 277
เด็กดี สพป.พล.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 702.42 KB 2042
เกณฑ์ ว.13 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 530.92 KB 65
แบบประเมิน ว.5 เก่า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 814.42 KB 53
นโยบายการศึกษา รัฐใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.02 KB 42
 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
หมู่ที่ 1  ถนนพิษณุโลก-บางกระทุ่ม  บ้านใหม่ ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก 65230   โทร.055-386136