ผู้บริหาร

บุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.62 KB 423
หลักเกณฑ์วิทยฐานะครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 404.17 KB 586
Email ครูวัดบ้านใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.15 KB 609
แบบรับรองหัก ณ ที่จ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.85 KB 1151
แบบคำร้องขอย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.13 KB 528
กลยุทธโรงเรียน 1 Word Document ขนาดไฟล์ 174.5 KB 1041
กลยุทธโรงเรียน 2 Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 419
กลยุทธโรงเรียน 3 Word Document ขนาดไฟล์ 345 KB 454
กลยุทธโรงเรียน 4 Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 1081
คณะกรรมการนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.66 KB 287
พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ พ.ศ. 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.52 KB 142
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2)พ.ศ.2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.38 KB 120
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 621
พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.89 KB 224
พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.47 KB 251
พ.ร.บ.ระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.92 KB 130
พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ. 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.71 KB 124
พ.ร.บ.สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.98 KB 133
ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.77 KB 144
ก.ค.สั่งพักราชการ(3.5.2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 428.82 KB 446
กฎ ก.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์(3.5.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.02 KB 151
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยความผิดชัอแจ้ง ( 3.10) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.36 KB 198
กฎ ก.ค.ศ.อำนาจและการลงโทษ (3.11) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.57 KB 189
กฎ ก.ค.การอุธรณ์ ( 3.5.4) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.58 KB 170
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544(3.1.9) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.64 KB 101
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสอบสวน (3.1.5) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 166
คู่มือการบริหารงบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.82 MB 16812
คู่มือการบริหารงบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 469.73 KB 1155
คู่มือการบริหารงบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1001.12 KB 1867
คู่มืองบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.44 MB 1203
คู่มืองบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 788.47 KB 1335
คู่มืองบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1002.66 KB 381
จำนวนนักเรียน ปี กศ.55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.06 KB 167
เครืองมือนิเทศ สพป.พล.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.68 KB 589
โครงการพัฒนา 1295
ประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.12 KB 4572
ประเมินภายในจากคณะกรรมการ สพป.พล.เขต๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 748.4 KB 537
ประเมินหลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.95 KB 553
e-GP 103
แบบประเมินเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 309
ตารางสอน เทอม 2 ปีการศึกษา 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.62 KB 144
พรก.เลื่อนขั้นทะลุแท่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.24 KB 1571
ประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.43 KB 163
สอบ o-net นักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.2 KB 180
ลงทะเบียน tablet Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.94 KB 2002
เชียวชาญ1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.38 KB 162
เชียวชาญ2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.3 KB 139
เชียวชาญ3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 760.55 KB 152
เชียวชาญ4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.85 KB 127
เชียวชาญ5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.93 KB 133
เชียวชาญุ6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.93 KB 136
ขอบเขตหน้าที่นิติบคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.07 KB 98
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.93 KB 476
ชักธงชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 28.33 KB 116
นโยบายปฏิรูปรอบ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 374
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.49 KB 110
รายได้สถานศึกษา 2549 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 260.51 KB 146
ลงโทษนักเรียน 48 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.4 KB 111
อนุโมทนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.68 KB 123
วันหยุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.42 KB 119
ส่งงานในหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 453.07 KB 164
พานักเรียนไปทัศนศึกษา48 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.6 KB 448
การศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.71 KB 109
ใช้งบประมาณ 55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 126
แบบเบิกรายงานการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.57 KB 473
ประกาศผู้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.75 KB 161
ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.17 MB 2515
เศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.58 KB 2064
0-net55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.36 KB 226
o-net55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.12 KB 192
o-net55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.38 KB 168
o-net55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.06 KB 183
sar Word Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 947
แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน โครงการเรียนฟรี15ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 253
เอกสาร ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 835.9 KB 344
ครูดีไม่มีอบายมุข Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.77 KB 184
รับโล่รางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.76 KB 147
แบบ 1 เชียวชาญ บุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์ Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 1821
แบบย้ายครูฯ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 100
asean ตรังเขต1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 105
พรบ.เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 76
การพานักเรียนศึกษาดูงานนอกสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.84 KB 55
ทะเบียนสื่อหนังสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.88 KB 1409
ทะเบียนสื่อซีดีและดีวีดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.53 KB 2384
SAR 46
นโยบายสอนอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.26 MB 50
รางวัลเทียบ ก.ค.ศ.ว.13 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.49 KB 68
เด็กดี สพป.พล.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 702.42 KB 1869
เกณฑ์ ว.13 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 530.92 KB 52
แบบประเมิน ว.5 เก่า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 814.42 KB 42
นโยบายการศึกษา รัฐใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.02 KB 22
 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
หมู่ที่ 1  ถนนพิษณุโลก-บางกระทุ่ม  บ้านใหม่ ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก 65230   โทร.055-386136