ผู้บริหาร

บุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.62 KB 450
หลักเกณฑ์วิทยฐานะครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 404.17 KB 620
Email ครูวัดบ้านใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.15 KB 644
แบบรับรองหัก ณ ที่จ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.85 KB 1184
แบบคำร้องขอย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.13 KB 529
กลยุทธโรงเรียน 1 Word Document ขนาดไฟล์ 174.5 KB 1078
กลยุทธโรงเรียน 2 Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 423
กลยุทธโรงเรียน 3 Word Document ขนาดไฟล์ 345 KB 457
กลยุทธโรงเรียน 4 Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 1120
คณะกรรมการนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.66 KB 290
พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ พ.ศ. 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.52 KB 153
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2)พ.ศ.2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.38 KB 122
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 651
พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.89 KB 226
พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.47 KB 254
พ.ร.บ.ระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.92 KB 131
พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ. 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.71 KB 127
พ.ร.บ.สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.98 KB 135
ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.77 KB 147
ก.ค.สั่งพักราชการ(3.5.2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 428.82 KB 480
กฎ ก.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์(3.5.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.02 KB 154
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยความผิดชัอแจ้ง ( 3.10) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.36 KB 199
กฎ ก.ค.ศ.อำนาจและการลงโทษ (3.11) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.57 KB 191
กฎ ก.ค.การอุธรณ์ ( 3.5.4) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.58 KB 172
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544(3.1.9) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.64 KB 103
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสอบสวน (3.1.5) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 174
คู่มือการบริหารงบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.82 MB 16814
คู่มือการบริหารงบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 469.73 KB 1156
คู่มือการบริหารงบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1001.12 KB 1870
คู่มืองบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.44 MB 1206
คู่มืองบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 788.47 KB 1338
คู่มืองบประมาณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1002.66 KB 384
จำนวนนักเรียน ปี กศ.55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.06 KB 169
เครืองมือนิเทศ สพป.พล.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.68 KB 595
โครงการพัฒนา 1297
ประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.12 KB 4614
ประเมินภายในจากคณะกรรมการ สพป.พล.เขต๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 748.4 KB 567
ประเมินหลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.95 KB 560
e-GP 108
แบบประเมินเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 311
ตารางสอน เทอม 2 ปีการศึกษา 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.62 KB 149
พรก.เลื่อนขั้นทะลุแท่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.24 KB 1610
ประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.43 KB 167
สอบ o-net นักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.2 KB 182
ลงทะเบียน tablet Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.94 KB 2040
เชียวชาญ1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.38 KB 166
เชียวชาญ2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.3 KB 141
เชียวชาญ3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 760.55 KB 155
เชียวชาญ4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.85 KB 129
เชียวชาญ5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.93 KB 135
เชียวชาญุ6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.93 KB 138
ขอบเขตหน้าที่นิติบคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.07 KB 101
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.93 KB 504
ชักธงชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 28.33 KB 119
นโยบายปฏิรูปรอบ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 375
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.49 KB 112
รายได้สถานศึกษา 2549 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 260.51 KB 148
ลงโทษนักเรียน 48 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.4 KB 114
อนุโมทนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.68 KB 126
วันหยุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.42 KB 121
ส่งงานในหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 453.07 KB 166
พานักเรียนไปทัศนศึกษา48 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.6 KB 487
การศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.71 KB 111
ใช้งบประมาณ 55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 128
แบบเบิกรายงานการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.57 KB 485
ประกาศผู้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.75 KB 163
ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.17 MB 2555
เศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.58 KB 2095
0-net55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.36 KB 227
o-net55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.12 KB 194
o-net55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.38 KB 172
o-net55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.06 KB 184
sar Word Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 984
แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน โครงการเรียนฟรี15ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 256
เอกสาร ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 835.9 KB 348
ครูดีไม่มีอบายมุข Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.77 KB 185
รับโล่รางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.76 KB 148
แบบ 1 เชียวชาญ บุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์ Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 1854
แบบย้ายครูฯ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 102
asean ตรังเขต1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 107
พรบ.เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 80
การพานักเรียนศึกษาดูงานนอกสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.84 KB 57
ทะเบียนสื่อหนังสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.88 KB 1443
ทะเบียนสื่อซีดีและดีวีดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.53 KB 2424
SAR 48
นโยบายสอนอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.26 MB 53
รางวัลเทียบ ก.ค.ศ.ว.13 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.49 KB 93
เด็กดี สพป.พล.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 702.42 KB 1906
เกณฑ์ ว.13 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 530.92 KB 54
แบบประเมิน ว.5 เก่า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 814.42 KB 44
นโยบายการศึกษา รัฐใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.02 KB 25
 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
หมู่ที่ 1  ถนนพิษณุโลก-บางกระทุ่ม  บ้านใหม่ ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก 65230   โทร.055-386136