ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
โรงเรียนเปิดเรียนภาคเรียนปีการศึกษา 2559
นักเรียน
10 พ.ค. 55 ถึง 10 ต.ค. 55 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2555
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
13 พ.ค. 55 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน/มอบเงินอุปกรณ์นักเรียน ค่าเสื้อผ้านักเรียน/ชมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน

 

ห้องประชุมพิชัย-ลักขณา โรงเรียนวัดบ้านใหม่
21 พ.ค. 55 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 โดยให้นักเรียน ม.1 - ม.3  (รับน้องใหม่)
ห้องประชุมพิชัย-ลักขณา โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป.พล.เขต1 ครูมัทนา ปั้นม่วง โรงเรียนวัดบ้านใหม่
21 พ.ค. 55 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ้านใหม่
ประชุมกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ้ารนใหม่ ห้องจริยธรรม  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ เวลา13.30 น.
ห้องจริยธรรม รองฯอำพัน ประสานสมบัติ,ครูนิตยา ถนอมทรัพย์
23 พ.ค. 55 ถึง 25 พ.ค. 55 เข้าค่ายคุณธรรม นักเรียน ระดับมัธยม
โรงเรียนวัดบ้านใหม่นำนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3 เข้าค่ายคุณธรรม ณวิทยาลัยสงฆ์ จ.พิษณุโลก
30 พ.ค. 55 รับการประเมินภายใน
วันที่ 30 พ.ค.55 คณะกรรมการประเมินภายใน ของ สพป.พล. เขต 1 เข้าประเมินโรงเรียนวัดบ้านใหม่เพื่อเตรียมรับการประเมินรอบสามจาก สมศ.
05 มิ.ย. 55 ประชุมครูในโรงเรียน
วันที่ ๕ ก.ค.๕๕ เวลา ๑๕.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น เชิญครูเข้าประชุมวางแผนการทำงานรับประเมินรอบสามจาก สมศ. ห้องจริยธรรม
 
ห้งอจริยธรรม โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ผอ.บุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์
06 มิ.ย. 55 ประชุมกรรมการกลุ่ม ๕
ประชุมกรรมการกลุ่ม ๕ วันที่ ๖ ก.ค. ๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.ห้องจริยธรรม โรงเรียนวัดบ้านใหม่
ห้องจริยธรรม ประธานกลุ่ม ๕ สองฝั่งน่าน
16 มิ.ย. 55 ถึง 17 มิ.ย. 55 ประชุมครูวัดผลประเมินผล
16-17 มิ.ย. 55 ประชุมโปรแกรมวัดผลประเมินผล ที่โรงแรมเรือนแพ จ.พิษณุโลก ผู้เข้าร่วมประชุม นางมัทนา  ปั้นม่วง กับ นายบุญธรรม วงศ์ชริรัตน์
โรงเรียนขยายโอกาส
18 มิ.ย. 55 ถึง 22 มิ.ย. 55 ผู้เข้าอบรมพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกประสบการณ์ที่โรงเรียน
ผู้เข้าอบรมพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกประสบการณ์ที่โรงเรียน  จำนวน 10 คน
ผู้บริหาร
21 มิ.ย. 55 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555 พร้อมมอบทุนการศึกษา จำนวน 93,000 บาท
ศาลาวัดบ้านใหม่ บริหารงานทั่วไป
25 มิ.ย. 55 ประชุม สมศ.ที่ ม.นเรศวร
ประชุม สมศ.ที่ ม.นเรศวร  ตามโครงการ 1 ดูแล 9 ของ สมศ.
ม นเรศวร ครูกันยา ขำระหงษ์ หน.วิชาการ
26 มิ.ย. 55 จัดนิทรรศการต้านภัยยาเสพติด
จัดนิทรรศการต้านภัยยาเสพติด ตามโครงการของจัวหวัดพิษณุโลก ที่ หน้า ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน/โครงการป้องกันยาเสพติด
03 ก.ค. 55 ถึง 05 ก.ค. 55 กำหนดวันประเมิน สมศ.
วันที่ 3-5 ก.ค.55 สมศ.บริษัท  พี คิว เอ  จำกัด มาประเมินภายนอกรอบสามโรงเรียนวัดบ้านใหม่
10 ก.ค. 55 ถึง 12 ก.ค. 55 เข้าค่ายคุณธรรม นักเรียน ระดับประถมกลุ่มที่5
กลุ่ม 5
26 ก.ค. 55 ท่ายทำ vdo ออก ทีวีช่อง 5
กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
30 ก.ค. 55 ประชุมกรรมการสถานศึกษากรรมการที่ปรึกษาและอนุกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ้านใหม่
ประชุมกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษากรรมการสถานศึกษาและอนุกรรมการสถานศึกษา วันที่ 30กค.55 เวลา 14.30 น. รวมประมาณ 60 คน
ห้องจรอยธรรม โรงเรียนวัดบ้านใหม่
01 ส.ค. 55 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย   9.00 น ขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา จากเทศบาล ผ่านตลาดสดเทศบาลเข้าสู่โรงเรียน  9.30 พิธีเปิดงาน  11.00 น ถวานภัตราหารเพลพระภิษุสงฆ์ 11.30 น.ถวานเทียนจำนำพรรษา  12.00 น นร.เวียนเทียน
แต่งกายชุดไทย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กิจกรรม)
07 ส.ค. 55 ชมโทรทัศน์รายการมองรอบด้านกับธนาคารออมสิน วันที่ 7 ส.ค.55เวลา 11.55 น.
ชมโทรทัศน์รายการมองรอบด้านกับธนาคารออมสิน เป็นรายการถ่ายทำที่โรงเรียนวัดบ้านใหม่ โรงเรียนดีเ่นด้านคุณธรรมจริยธรรมระดับประเทศ
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
10 ส.ค. 55 กิจกรรมวันแม่ 12 สค.

ศาลาวัดบ้านใหม่ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
27 ส.ค. 55 ถึง 28 ส.ค. 55 รับตรา ร.ร.นำร่องบ้านน้อยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และครูศึกษาดูงาน
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป.พล. 1 ได้รับตราโรงเรียนบ้านน้อยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จากโครงการพระเทพ ฯเป็นรางวัลเกียรติยศของโรงเรียนอีกรางวัลหนึ่ง ในปี การศึกษา 2555

ไบเทค บางนา
23 ต.ค. 55 ประชุมหัวหน้าฝ่าย
เชิญ  หน. ฝ่ายประชุม 23 ต.ค. 55  ที่ห้องประชุมจริยธรรม  เวลา 13. 00 น.  โรงเรียนวัดบ้านใกม่
บุญธรรม
ชุดสวย
30 ต.ค. 55 ถึง 31 ต.ค. 55 สั่งให้ครูมาปฏิบัติราชการเตรียมความพร้อมที่โรงเรียน
30 ต.ค.ให้ครูทุกคนมาปฏิบัติราชการทุกคนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนวันที่ 1 พ.ย. ด้วย
ตามสบาย โรงเรียนวัดบ้านใหม่
01 พ.ย. 55 ถึง 29 มี.ค. 56 เปิดเรียนเทอม 2

20 พ.ย. 55 ถึง 22 พ.ย. 55 ศิลปหัตถกรรมภาคเหนือครั้งที่ 63 จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ เป็นตัวแทน สพป.พล.1  เข้าแข่งขันที่ จ.เชียงใหม่ 4 รายการ
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
22 พ.ย. 55 ผอ.ประชุมเรื่อง กบข. ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

23 พ.ย. 55 ประชุมผู้ปกครอง ชั้น อนุบาล
วันที่ 23 พ.ย. 55  เวลา 13.00  น. ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ปฐมวัย ที่ห้องประชุมจริยธรรม  จำนวน 75 คน
25 พ.ย. 55 ประชุมผู้ปกครอง ชั้น ป.1 - ม.3
วันอาทิตย์ที่ 25พ.ย.55 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.1 -ม.3 ห้องประชุมพิชัย - ลักขณา จำนวน 300 คน พร้อมมอบเงินโครงการเรียนปฟรีแก่นักเรียน
27 ธ.ค. 55 ถึง 29 ธ.ค. 55 เข้าค่ายลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ (มัธยม)
วันที่ 27 - 29 ธ.ค. 55 เข้าค่ายลูกเสือระดับชั้นมัธยม วันที่ 27 พ.ย. 55 เปิดค่ายที่โรงเรียนวัดบ้านใหม่ และเวลาเที่ยงคืน ออกเดินทางไกลขึ้นรถ ไปเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วันที่ 29 พ.ย.55 กลับ  ออกค่าย
ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนวัดบ้านใหม่ (ครูมัทนา)
07 ม.ค. 56 ถึง 10 ม.ค. 56 นิเทศงานตามห้องเรียน
ให้ครูทุกคนเตรียมรับการนิเทศชั้นเรียนด้วย
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
10 ม.ค. 56 ถึง 11 ม.ค. 56 ผอ.ไปรับโล่รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ที่ กระทรวงศึกษาธิการ

เครื่องแบบ สพฐ
11 ม.ค. 56 ถึง 12 ม.ค. 56 งานวันเด็ก

14 ม.ค. 56 ประชุมครูเป็นวิทยากรติวภาษาอังกฤษ เวลา 13.00น

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ กลุ่ม 5
16 ม.ค. 56 งานวันครู
ครูทุกคนเตรียมเสื้อสัเขียวด้วย
เช้าทำบุญ กลางวันกีฬา เย็นกินเลี้ยงทุกคน
วิทยาลัยพานิชพิษณุโลก สพป.พล. 1
18 ม.ค. 56 ประชุมสหกรณ์ รับปันผล

สหกรณ์ฯ
19 ม.ค. 56 ถึง 20 ม.ค. 56 ติวนักเรียน ป. 6 กับ ม. 3
ใช้อโรงเรียนวัดบ้านใหม่เป็นจุดถ่ายทอกการติวจ่กสวนกลาง  นักเรียนทุกโรงเรียนมาติวร้วมด้วย
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป.พล. 1
24 ม.ค. 56 ถึง 25 ม.ค. 56 ค่ายภาษาอังกฤษ ม. 3
งานกลุ่มที่ 5 ทุกโรงเรียนมาเข้าค่ายติวภาษาอังกฤษ ที่ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ กลุ่ม 5
26 ม.ค. 56 ถึง 27 ม.ค. 56 ผอ.ประชุม สกสค.เชียงใหม่

เชียงใหม่
28 ม.ค. 56 รับโล่รางวัลโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติด ประเภทบุคคล (นายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์ ) จาก รมค.กระทรวงศึกษา ที่ทำเนียบรัฐบาล ตึกสันติไมตรี

สุภาพ กระทรวงศึกษาธิการ
02 ก.พ. 56 ถึง 03 ก.พ. 56 สอบ o-net นักเรียน ชั้น ป.6 และ ม. 3

โรงเรียนวัดบ้านใหม่
11 ก.พ. 56 นร. ป. 6 - ม.3 อบรมเรื่องท้องก่อนวันเรียนที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่

นร.ชุดกีฬา เทศบาลตำบลบ้านใหม่
18 ก.พ. 56 นร.ระดับปฐมวัยศึกษาดูงานที่จ.สุพรรณ

ปฐมวัย
18 ก.พ. 56 ประชุมวิทยากรลูกเสือ

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ กลุ่ม 5
20 ก.พ. 56 ถึง 22 ก.พ. 56 ป.6 เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี
ป.6 ทุกโรงเรียนในกลุ่ม
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ กลุ่ม 5
21 ก.พ. 56 สอบ NT ป. 3

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
28 ก.พ. 56 ถึง 01 มี.ค. 56 แข่งขันกีฬาสีโรงเรียน

โรงเรียนวัดบ้านใหม่
13 มี.ค. 56 ถึง 15 มี.ค. 56 สอบปลายภาค

20 มี.ค. 56 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3

28 มี.ค. 56 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน อ.1 ,อ2 ,ป.1

29 มี.ค. 56 อนุมัติผลเรียน

30 เม.ย. 56 ประชุมครู จัดทำแผนปฏิบัติการ2556
เชิญครูทุกคนเข้าประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานปี 2556  วันที่ 30 เม.ย.56 เวลา 9.00 น. ที่โรงเรียน ให้นำสรุปโครงการที่รับผิดชอบ ปี 2555 มาส่งด้วย  ผู้อ่านช่วยส่งข่าวต่อด้วย
บุญธรรม
ห้องประชุมจริยธรรม โรงเรียนวัดบ้านใหม่
11 พ.ค. 56 ประชุมครูเตรียมการเปิดเรียนปี 56 วันที่ 11 พ.ค.56
ให้ครูทุกคนเตรียมโครงการที่รับผิดชอบเข้าประชุมด้วย
ห้องประชุมจริยธรรม เวลา 9.00 น. โรงเรียนวัดบ้านใหม่
13 พ.ค. 56 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.2 -ม.3  พร้อมมอบเงินเรียนฟรี 15 ปี
ห้องประชุมจริยธรรม โรงเรียนวัดบ้านใหม่
14 พ.ค. 56 เปิดภาคเรียนที่ 1
เปิดเรียนทุกชั้น
ตามระเบียบ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
17 พ.ค. 56 กิจกรรมหน้าเสาธงเช้า
อากาศร้อน ให้นักเรียนเข้าแถว  อนุบาล ,ประถม เข้าแถวหน้าห้องเรียน มัธยมเข้าแถวที่สนามวอลเล่ย์บอล ชุดดุริยางค์หน้าห้องสมุด ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 56 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

บุญธรรม

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
27 มิ.ย. 56 รับการประเมิน โรงเรียนดีศรีตำบล
เวลา 13.00 น รับการประเมินโรงเรียนดีรีตำบล
ชุดราชการ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
27 มิ.ย. 56 วันไหว้ครู
เวลา 9.00 น.จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556
ชุดราชการ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
29 มิ.ย. 56 ถึง 30 มิ.ย. 56 ผอ.ไปประชุมโรงเรียนดีศรีตำบลที่ เชียงใหม่
21 ก.ค. 56 จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย
งานสืบสานวัฒนธรรมไทย มี แห่เทียนจำพรรษา แสดงวัฒนธรรมไทย นร.ชุดไทยทั้งโรงเรียน เวียนเทียน ร่วมชุมชน
ชุดไทย โรงเรียนวัดบ้านใหม่
15 ส.ค. 56 เป็นกรรมการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ

สพป.พล.1
19 ส.ค. 56 เป็นกรรมการดูงานโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม
ที่โรงเรียนสุงรรณประดิษฐ์ กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8
สพป.พล.เขต 1
22 ส.ค. 56 รับการประเมินโรงเรียนวิถีพุธ กับประเมินโรงเรียนธนาคาร
เช้าประเมินโรงเรียนธนาคาร บ่ายประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ
สุภาพ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
26 ส.ค. 56 ถึง 28 ส.ค. 56 เข้าค่ายธรรมะ นักเรียน ป. 4-6
กลุ่ม 5 เข้าค่ายธรรมะ ที่วิทยาลัยสงฆ์ พุทธชินราช
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช กลุ่ม 5
28 ส.ค. 56 ถึง 30 ส.ค. 56 ดูงานอาชีพ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้บริหารการศึกษาภาคบังคับ)

จ.บุรีรัมย์ สพป.พล.เขต 1
29 ส.ค. 56 ถึง 31 ส.ค. 56 เข้าค่ายธรรมะ นักเรียน ม. 1-3
นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านใหม่ กับโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตกเข้าค่าย ที่วิทยาลัยสงฆ์ ฯ นักเรียน ม. 1  - ม 3
09 ก.ย. 56 ถึง 13 ก.ย. 56 รับสมัครเลือสรรพนักงานราชการตำแหน่งครู เอกเทคโนโลยี ฯ

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
18 ก.ย. 56 รับการประเมินโรงเรียนธนาคาร จากคณะกรรมการธนาคาร ธกส.

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
18 ก.ย. 56 คณะอาจารย์พร้อมนิสิต เก็บงานวิจัยการใช้เทปเล็ตของชั้น ป. 1 และ ป. 2

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
19 ก.ย. 56 รับการประเมินโครงการขับเคลื่นวงล้อเด็กดีสู่วิถีพอเพียงจากคณะกรรมการ สพป.พล.1

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
20 ก.ย. 56 ประชุมครูระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านยาเสพติด
มอบนางภัทรียา ย้ิมแย้มเข้าประชุมเรื่องยาเสพติดที่โรงแรมราชพฤษ์ จ.พิษณุโลก
โรงแรมราชพฤษ์ สพป.พล. 1
22 ก.ย. 56 ถึง 23 ก.ย. 56 สอบพนักงานราชการ
สอบพนักงานราชการ ตามประกาศในข่าวประชาสัมพันธืของโรงเรียน
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
24 ก.ย. 56 ประชุมครูกลุ่มพัฒนาประสิทธิภาพที่ 5 สองฝั่งน่าน

โรงแรมไพลิน จ.พิษณุโลก กลุ่ม 5
26 ก.ย. 56 ถึง 29 ก.ย. 56 ผอ.ไปประชุม กฎหมายที่ กทม.ฯ

ราชการ ก.ค.ศ.
02 ต.ค. 56 ถึง 04 ต.ค. 56 สอบปลายภาคนักเรียน

โรงเรียนวัดบ้านใหม่
07 ต.ค. 56 ถึง 08 ต.ค. 56 แข่งขันศิลปหัตถกรรม กลุ่มพัฒนาประสิทธิภาพที่ 5 สองฝั่งน่าน

โรงเรียนวัดบ้านใหม่
09 ต.ค. 56 ถึง 10 ต.ค. 56 แข่งขันกีฬากลุ่มพัฒนาประสิทธิภาพที่ 5 สองฝั่งน่าน

โรงเรียนวัดบางทราย กลุ่ม
11 ต.ค. 56 ถึง 31 ต.ค. 56 ปิดเทอมต้น

14 ต.ค. 56 ถึง 21 ต.ค. 56 ค่ายภาษาอังกฤษ ของ สพฐ.
นักเรียนชั้น ม. 3 จำนวน 10 คนเข้าค่ายภาษาอังกฤษที่โรงเรียนจ่าการบุญ  จัดโด สพฐ. มอบหมายครู ชลธิช อินทร์ย้ิม กับครูศรีไพร ดูแลนักเรียน
สุภาพ สพฐ.
15 ต.ค. 56 ประชุมคณะกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม สพป.พล. 1
ประชุมคณะกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม สพป.พล. 1
สพป.พล.เขต 1
30 ต.ค. 56 ถึง 31 ต.ค. 56 ประชุมครูเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน
กิจกรรม
- ให้หัวหน้าฝ่ายนำข้อมูลงานแต่ละฝ่ายนำเสนอในที่ประชุม
- ให้ครูนำงานที่มอบหมายส่งด้วย (โครงงานคุณธรรม) 
- อบรมให้ความรู้เรื่องการใช่สื่อ ict ประกอบการเรียนการสอน (น้องแพรว)
- ขอสรุปงานตามโครงการเทอม1 (เฉพาะโครงการที่เสร็จแล้ว)
- ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์โรงเรียนสรุปงบการดำเนินงานอย่างสมบูรณ์ พบ ผอ.ด้วย
 
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ แต่งตัวตามสบาย(สวย) โรงเรียนวัดบ้านใหม่
01 พ.ย. 56 เปิดเรียนเทอมสอง
เปิดเรียนเทอมสอง เวลา 13.00น ประชุมผู้ปกครอง ม. 1- ม.3
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
02 พ.ย. 56 ถึง 03 พ.ย. 56 แข่งขันศิลปหัถกรรม สพป.พล. 1
ครูที่ได้รับเป็นตัวแทนเตรียม นร.เข้าแข่งขัน
นร.ชุดนักเรียน สพป.พล. 1
05 พ.ย. 56 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยม เวลา 13.00 น.
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ฝ่ายบริหารทั่วไป(นางชลธิชา อินทร์ยิ้ม กับ นางจุไรรัตน์ มาประสบ
06 พ.ย. 56 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย และประถม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย เวลา 9.00 น.  และประถม 13.00 น
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
14 พ.ย. 56 ถึง 15 พ.ย. 56 เข้าค่ายลูกเสือ-เนครนารี ระดับมัธยมที่ สวนสยาม กรุงเทพฯ
นักเรียน 100 คน เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีระดับมัธยม ที่สวนสยาม กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดบ้านใหม่
กทมฯ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
22 พ.ย. 56 ถึง 24 พ.ย. 56 นักเรียนชั้น ม. 2 เข้าค่ายคุณธรรม
วันที่ 22 พ.ย. 56 - 24 พ.ย. 56 นักเรียนชั้น ม. 2 เดินทางเข้าค่ายเยาวชน ค่ายคุณธรรม จำนวน 10 คน ที่ค่ายบรมไตรโลกนารถ
ค่ายบรมไตรโลกนารถ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
26 พ.ย. 56 สอบธรรมะ
โรงเรียนวัดบ้านใหม่เป็นสนามสอบธรรมะ นักเรียนและครูโรงเรียนวัดบ้านใหม่ เข้าสอบ
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
29 พ.ย. 56 นักเรียนระดับชั้น ปฐมวัยศึกษาดูงาน
วันที่ 29 พ.ย.56 นักเรียนชั้นอ.1 - อ.2 จำนวน 60 คน รวมทั้งผู้ปกครองพานักเรียนศึกษานอกสถานที่ที่ จ.ชัยนาท ชมศึกษาธรรมชาติสวนนก และจ.นคาสวรรค์ ชมบึงบอระเพชร
จ.ชัยนาท โรงเรียนวัดบ้านใหม่
17 ธ.ค. 56 ถึง 18 ธ.ค. 56 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัถกรรมภาคเหนือที่ จ.เพชรบูรณ์
นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านใหม่ ชนะเลิศ ทำพานธูปเทียนแพร ชนะแต่งคำกลอนฯ และ ชนะซูโดกุ  ของสพป.พล.เขต 1 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคเหนือที่งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือที่ จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 18 พ.ย. 56
จ.เพชรบูรณ์ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
08 ก.พ. 57 ถึง 09 ก.พ. 57 สอบ o-net นักเรียนชั้น ป. 6 และ ม.3
สอบ 0-net  นักเรียนชั้น ป. 6 และ ม. 3  สนามสอบ ป. 6 โรงเรียนวัดบ้านใหม่  ช้ัั้น ม.3 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
19 ก.พ. 57 ถึง 20 ก.พ. 57 เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ป. 6
เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ป. 6 กลุ่มสองฝั่งน่าน  และเดินทางไกลที่เขาเขียว อ.ศรีราช จ.ชลบุรี
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ กลุ่ม 5
20 ก.พ. 57 ถึง 21 ก.พ. 57 สอบ Las นักเรียนชั้น ป. 5 และชั้น ม.2
สอบLas นักเรียนชั้น ป. 5 และ ม.2 สนามสอบ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
26 ก.พ. 57 ถึง 28 ก.พ. 57 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ที่ศูนย์พิทักษ์พันธ์สัตว์ป่า ถ้ำผาท่าพล อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก โรงเรียนวัดบ้านใหม่
12 มี.ค. 57 ถึง 14 มี.ค. 57 สอบปลายภาคเรียนทุกระดับชั้น
ระดับอนุบาลสั่งปิดเทอมปลายคืนลูกสู่ออมอกแม่
14 มี.ค. 57 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
โรงเรียน ปฐมวัย
18 มี.ค. 57 ปัจฉิมนิเทศ นร. ม3
31 มี.ค. 57 อนุมัติผลการสอบ
30 เม.ย. 57 ประชุมครู ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557
เชิญประชุมครูโรงเรียนวัดบ้านใหม่ 30 เม.ย. เวลา 9.00 น - 15.30 น.
ตามสบาย
12 พ.ค. 57 เปิดเรียนปีการศึกษา 2557
เปิดเรียน 12 พ.ค. 57
13 พ.ค. 57 ประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครอง 
เวลา 8.30 น. - 12.00 น.  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น อ.1 ชั้น อ. 2 และ ป.1 ป.2
เวลา 13.00 น. - 15.00 น ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป. 3 - ป.6
สุภาพ
07 มิ.ย. 57 จัดนิทรรศการเรื่องสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน ที่ สพป.พล.1
19 มิ.ย. 57 กิจกรรมไหว้ครู และมอบทุนการศึกษานักเรียน
10 ก.ค. 57 งานสืบสานวัฒธรรมไทย ปีการศึกษา2557
แห่เทียนจำพรรษามี เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ตำรวจ กรรมการสถานศึกษา โรงเรียน และถวายภัตรหารเพลพระ แจกหมวกกันน๊อก จากชมรมขนหัวรุก  มี หมอวรงค์ เดชกิจวิกรมเป็นประธานเปิดงาน
ชุดไทย โรงเรียนวัดบ้านใหม่
24 ก.ค. 57 ถึง 25 ก.ค. 57 นักเรียนอบรม ดูแลผู้สูงอายุ
25 ก.ค. 57 ถึง 26 ก.ค. 57 ครูเดินทางศึกษาดูงาน โครงการช่างหัวมัร ที่ จ .เพชรบุรี
31 ก.ค. 57 ถึง 02 ส.ค. 57 คณะครูเป็นวิทยากรบรรยาบที่โรงแรมเรืองภาษาไทย
08 ส.ค. 57 จัดงานวันแม่ เช้า บ่ายงานอาเซึยน
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
15 ส.ค. 57 ผอ.ประชุมร่วม สพฐ.เวลา 9.00 น เวลา 13.00 น ประชุมร่วม กตป.กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ร.ร.เซน ฯ
18 ส.ค. 57 ถึง 20 ส.ค. 57 ผอ.อบรมภาษาอังกฤษ ที่เขต1
เขต 1
21 ส.ค. 57 ประชุมผู้บริหาร
22 ส.ค. 57 ผอ.อบรม com
22 ส.ค. 57 ถึง 24 ส.ค. 57 ครูนิภา ครูกันยา อบรมบรรณารักษ์
25 ส.ค. 57 ถึง 26 ส.ค. 57 เขาค่ายธรรม ระดับมัธยม วิทยาลัยสงค์พุทธชินราช
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
27 ส.ค. 57 ถึง 29 ส.ค. 57 เข้าค่ายธรรม นักรียนระดับชั้นประถม ป.5 ,6 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
กลุ่ม 5
29 ส.ค. 57 ถึง 30 ส.ค. 57 ผอ.ไปราชการ จ.สุรินทร์ กับสพป.พล.เขต1
31 ส.ค. 57 ผอ.เป็นวิทยากรการควบคุมภายใน สพป.พล.เขต1
สพป.พล.1
31 ส.ค. 57 ผอ.เป็นวิทยากรเรื่องควบคุมภายใน ที่ สพป.พล.1
สพป.พล.1
02 ก.ย. 57 ผอ.ประชุมปะธานกลุ่ม ที่ สพป.พล.เขต 1 เวลา 8.30 น
สพป.พล.1
03 ก.ย. 57 ผอ.ประชุมสันนิบาตสหกรณ์ที่ โรงแรมอมรินลากูล พิษณุโลก
07 ก.ย. 57 อบรมปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
เรื่อง นโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ CEFR เวลา 10.00-17.00 น.
ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล.1
08 ก.ย. 57 ถึง 11 ก.ย. 57 ผู้บริหารศึกษาดูงานมุกดาหารและ อุดร
สพป.พล.1
08 ก.ย. 57 ถึง 11 ก.ย. 57 การพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการ
ระหว่างวันที่ 8-11 ก.ย. 57 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล.1
และศึกษาดูงาน รร.บ้านสัมป่อยรอดรุกุล จ.มุกดาหาร
และ รร.อนุบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี
12 ก.ย. 57 โครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
นางปัญญา รัศมี
16 ก.ย. 57 ประชุมประธานกลุ่ม / บ่าย ตำรวจพบนักเรียนมัธยม
เวลา 9.00 น ที่ สพป.พล.1/ ให้นักเรียนมัธยมพบตำรวจอบรม/นัดผูเปกครองพบนร.ขาดเรียนจำนวน 15 คน
16 ก.ย. 57 ประชุมโครงการจัดงานมุทิตากตัญญูครูบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ
เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมมิ่งมณทล สพป.พล.1
ณ ห้องประชุมมิ่งมณทล สพป.พล.1
16 ก.ย. 57 เชิญประชุมเข้าร่วมรับฟังผลดารดำเนินงานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอสไอวีจังหวัดพิษณุโลก
มอบครูสุวรรณี เวลา08.00-12.00 
ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลวัดพริก
17 ก.ย. 57 ประชุมขยายโอกาส
สพป.พล.1
18 ก.ย. 57 อบรมครูด้านบรูณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)เพื่อการเรียนการสอน
นางแสงจันทร์ ตรีกิ่ง เวลา 08.30 - 16.30
นางสาวนิตยา พันธ์จันทร์  วิทยากรอบรมแท็บเล็ต
ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล.1
19 ก.ย. 57 งานเกษียณอายุ
สพป.พล.1
19 ก.ย. 57 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีลอยกระทง
มอบรองรัดดา สนิทภิรมย์เวลา 13.30 ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (ชั้น2)
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (ชั้น2)
20 ก.ย. 57 ถึง 22 ก.ย. 57 อบรมครูด้านบรูณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)เพื่อการเรียนการสอน
นางทิพย์สุด อินทะจันทร์ เวลา 08.30 - 16.30
นางสาวนิตยา พันธ์จันทร์  วิทยากรอบรมแท็บเล็ต
ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล.1
22 ก.ย. 57 นัดชุมชน
23 ก.ย. 57 ประชุมกลุ่มเรื่องเงินเดือน ที่ โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก
24 ก.ย. 57 ประชุมประจำเดือนครู
เวลา 15.30 น ประชุมครูประจำเดือน /วันเกิดครู /และเลี้ยงส่ง นศ.ฝึกงาน มน. เลี้ยงอาหารเย็น
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
30 ก.ย. 57 ประชุมกลุ่ม ที่ ร.ร.วังยาง
ผอ. และผู้บริหาร เรื่องการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมกลุ่ม
01 ต.ค. 57 ถึง 06 ต.ค. 57 สอบปลายเทอมที่ 1
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
06 ต.ค. 57 ประชุม 2 รายการ
เช้าประชุทสภากาแฟประธานกลุ่มที่ เขต 1  บ่ายประชุมคณะกรรมการประกวดศิลปหัตถกรรม ที่ ร.ร.วัดบ้านใหม่
กลุ่ม 5
09 ต.ค. 57 ถึง 10 ต.ค. 57 แข่งขันศิลปหัตถกรรมกลุ่ม 5
กลุ่ม 5
11 ต.ค. 57 โรงเรียนปิดเทอมที่ 1 วันที่ 11 ค.ค. 57 - 3 พ.ย.57
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
23 ต.ค. 57 ถึง 25 ต.ค. 57 แข็งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขต
31 ต.ค. 57 ประชุมครูโรงเรียนวัดบ้านใหม่ เตรียมการเปิดเรียนภาคที่ 2
03 พ.ย. 57 โรงเรียนเปิดเทอม 2
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
06 พ.ย. 57 ประชุมผู้ปกครองระดับมัธยม
10 พ.ย. 57 ประชุมผู้ปกครอง อ.1 - ป.2 เวลา เช้า เวลาบ่ายประชุม ผู้ปกครองระดับ ป.3-ป.6
12 พ.ย. 57 ถึง 13 พ.ย. 57 ผอ.ไปประชุมสัมมนาการปฏิรูปการศึกษา กัยมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามพิษรุโลก / ไปประชุมร่างกฎหมายที่ สพฐ. 2 วัน 12-13 พ.ย.
16 พ.ย. 57 รับรางวัลโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง กองทัพภาคที่ 3 ที่ พรหมพิรามอุทิศ เวลา 18.00 น.
ชุดราชการ กองทัพภาคที่ 3
01 ธ.ค. 57 ผอ.ประชุมกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก จำกัด
สหกรณ์ฯ
02 ธ.ค. 57 เช้า ศน.เข้านิเทศ โรงเรียน บ่าย ผอ.ประชุมประธานกลุ่ม ที่ เขต 1
03 ธ.ค. 57 บ่านประชุมสมาคมผู้บริหาร เขต 1 ที่ เขต 1
04 ธ.ค. 57 เช้า ผอ.ประชุม ร่วมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.วัดพริก
05 ธ.ค. 57 ร่วมกิจกรรมวันพ่อ เทศบาล และ อบต.วัดพริก
07 ธ.ค. 57 ถึง 10 ธ.ค. 57 ผอ.เป็นกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
09 ธ.ค. 57 ผอ.ประชุมกรรมการ ชพค.ที่จ.เชียงราย
16 ธ.ค. 57 ถึง 18 ธ.ค. 57 พานักเรียนร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม ที่ จ.แพร่
09 ม.ค. 58 กิจกรรมวันเด็ก ร่วมเทศบาลต.บ้านใหม่
เทศบาล ต.บ้านใหม่
11 ม.ค. 58 ร่วมกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
เวลา 16.00 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด สหกรณื
16 ม.ค. 58 กิจกรรมวันครู
เช้าจัดที่วิทยาลัยพิษณุโลก  กลางวันแจ่งกีฬา
เย็นงานเลี้ยงวันครูที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจำกัด
31 ม.ค. 58 ถึง 01 ก.พ. 58 สอบ o-net ป.6 ,. ม.3
16 เม.ย. 58 ถึง 20 เม.ย. 58 คณะ ผอ. ศึกษาดูงานที่โรงเรียน ก่อนดำรงตำแหน่ง
วันที่ 16- 20 เมษายน 58 หน่วย ผอ.ดูงาน
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
21 เม.ย. 58 ถึง 25 เม.ย. 58 คณะ รอง ผอ. ศึกษาดูงานที่โรงเรียน ก่อนดำรงตำแหน่ง
21 - 25 เมษายน 58 รอง ผอ.ดูงาน
รร.วัดบ้านใหม่
11 พ.ค. 58 เปิดเรียนเทอมที่ 1
13 พ.ค. 58 ประชุมครู พัฒนาครูที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
สุภาพ กลุ่ม 5
15 พ.ค. 58 ถึง 16 พ.ค. 58 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เช้า ผู้ปกครองชั้น อ1 - ป.3  บ่าย ชั้น ป.4-ป.5 พร้อมจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรีนการสอน และค่าเสื้อผ้านักเรียน
16 พ.ค.58 ประชุมผู้ปกครองชั้น ม.1 - ม.3  พร้อมรับเงินค่าเสื้อผ้านักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
29 ก.ค. 58 งานสืบสานวัฒนธรรมไทยและแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558
ขอเชิญร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมไทยและแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา 08.00 – 15.30 น.
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
20 ส.ค. 58 อบรมเรื่องการป้องกันท้องก่อนวัย ชั้น ม.1-ม.3
หมอจาก รพ . นเรศวร 
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
25 ส.ค. 58 ถึง 26 ส.ค. 58 ครูศึกษาดูงาน และรับตราพระราชทาน บ้านวิทยศาสตร์น้องแห่งประเทศไทย
ดูงาน โรงเรียน วัดเสด็จ จ.ปรทุมธานี     รับตราฯ ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ลูกเต๋า
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
27 ส.ค. 58 นร. ป. 5 และ6 อบรมอนามัย
จัดอบรมโดยหมอพิศมัย และคณะที่โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ห้องประชุมพิชัย ลักขณา 
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
28 ส.ค. 58 นักเรียน ป. 4 -ป. 6 ศึกษาดูงานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ ลูกเต๋า จ. ประทุมธานี
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
31 ส.ค. 58 พาครูดูงานที่โรงเรียนบ้านหนองกระท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
02 ก.ย. 58 ประชุมครูกลุ่มสองฝั่งนาน
ประชุมกลุ่มที่ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 
กลุ่มโรงเรียน 5
10 ก.ย. 58 ถึง 13 ก.ย. 58 ประชุมวัฒนธรรมที่จ.เชียงใหม่
มอบให้ครูศรีไพร  มั่นเจริญ  ไปประชุมของวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการ 3 คน มีนายบุญช่วย  สุขสวัสดิ์ นายพุฒิพงษ์  นาบเชาวรักษ์    เดินทางวันที่ 10 กย. ขึ้นรถตู้ของวัฒนธรรมจังหวัดที่ศาลากลาง 
วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
13 ก.ย. 58 ถึง 15 ก.ย. 58 รับรางวัลพร้อมจัดนิทรรศการ โรงเรียนแกนนำภาษาไทยระดับภาค
มอบครูกัยยา ขำระหงษ์  ครูภัทรียา ยิ้มแย้ม  ครูศิริ  เมงมั่งมี  ไปร่วมจัดนิทรรศการพร้อมรับโล่
สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
14 ก.ย. 58 รับโล่ สถานศึกษาพอเพียง 55 ที่ จ.เชียงใหม่
มอบรองฯศิตา  ศรีบุญชู  กัยครูมะลืวัลย์  อินคุ้ม  ไปรับ
กระทรวงศึกษาธิการ
06 ต.ค. 58 แข่งกีฬาสีภานในโรงเรียน
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
08 ต.ค. 58 ถึง 09 ต.ค. 58 แข่งกีฬากลุ่มสองฝั่งน่าน
แข่งที่สนามโรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
กลุ่ม 5
10 ต.ค. 58 ถึง 01 พ.ย. 58 โรงเรียนปิดเทอม
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
02 พ.ย. 58 โรงเรียนเปิดเทอมที่สอง
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
03 พ.ย. 58 ประชุมผู้ปกครอง อ.1 -ป.6 เช้า บ่ายประชุม ผู้ปกครอง ม.1-ม.3
มอบเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี  ค่าอุปกรณ์การเรียน
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
20 พ.ย. 58 คณะกรรมการมาประเมินเชียวชาญ ผอ.
คณะครูใส่เสื้อทีมทุกคน โรงเรียนวัดบ้านใหม่
24 พ.ย. 58 นำนักเรียนช่วยวัดบ้านใหม่ทำกระทง เพื่อนำจัดงานลอยกระทงวัดบ้านใหม่
นร .ระดับมัธยมทั้งหมด
วัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่
25 พ.ย. 58 ร่วมกิจกรรมงานลอยกระทงกับเทศบาลตำบลบ้านใหม่
นำกลองดุริยางค์  / มีแต่งรถ /  ทำกระทง /ร่วมขบวนแห่   มอบหมายครูทุกคนตามคำสั่ง
โรงเรียนวัดบางทราย เทศบาลตำบลบ้านใหม่
04 ธ.ค. 58 ถวายพระพร. 5 ธค. ที่ รร.วัดบ้านใหม่
๙.๐๐นถวายพระพร
๑๐,๐๐น.ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เสื้อเหลือง
05 ธ.ค. 58 ถวายพระพร. 5 ธค. ที่เทศบาลต.บ้านใหม่
เวลา17.00.น
09 ธ.ค. 58 ถวายพระพร. 5 ธค. ที่เทศบาลต.บ้านใหม่
ผอ.ประชุมประจำเดิอนที่เขต
17 ธ.ค. 58 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 64
ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 64  ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม   ห้องประชุมวชิรโชติ ผู้บริหารกับครู 1 คน
เสื้อคุมขาว
17 ธ.ค. 58 คณะครูจาก จ. ลำปางมาศึกษาดูงานที่โรงเรียน
คณะครูจาก ร.ร. ................จ. ลำปางมาศึกษาดูงานที่โรงเรียน
ร.ร.วัดบ้านใหม่
18 ธ.ค. 58 ร่วมพิธีปิดงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 64
ร่วมพิธีปิดงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 64  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นร. ม.3 20 คน ครู 10 คน
นร. เสือชุดกีฬา ครู เสื้อสีม่วง สพป.พล.1
28 ธ.ค. 58 ถึง 30 ธ.ค. 58 นักเรียนชั้น ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายทหารเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก
มอบหมายให้ครูภัทรียา ยิ้มแย้ม  ครูพงศธร บัวทอง ครูมะลิวัลย์ อินคุ้ม  ควบคุมนักเรียนร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ นร.ป.6
ค่ายเอกาทศรถ จ. พิษณุโลก โรงเรียนวัดบ้านใหม่
06 ม.ค. 59 ถึง 08 ม.ค. 59 นร.ระดับมัธยมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี
นร.ระดับมัธยมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี  ที่ค่ายเอกาทศรถ  จ.พิษณุโลก
ลูกเสือ ร.ร.วัดบ้านใหม่
12 พ.ค. 59 โรงเรียนเปิดเรียนภาคเรียนปีการศึกษา 2559
13 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
 อ. 1 - ป. 6 ประชุม เวลา 9.00 น - 12.00 น พร้อมรับเงินค่าอุปกรณ์ และค่าเสื้อผ้าชุดนักเรียน
ม.1 - ม. 3  ประชุม เวลา 13000 น - 15.00 น พร้อมรับเงินค่าอุปกรณ์ และค่าเสื้อผ้าชุดนักเรียน
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
16 พ.ค. 59 เปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้ปกครองจาก 13 เป็น 16พค.59
26 พ.ค. 59 ประชุมครู และเลี้ยงรับส่งครูย้าย
12.00 น - 15.00น ประชุมครูวางแผนบริหารงาน ตามนโยบาย
15.00น.-16.00 น.ประชุมกรรมการศึกษาร่วมกับครู
16.00 น. 18.00 น. เลี้ยงรับ - ส่ง ครูย้าย
27 พ.ค. 59 เปิดเรียนครึ่งวัน ครูไปศึกษาดูงาน รร..วัดบึงพระ พร้อมส่งตัวครู ย้าย เวลา 13.00 น.
28 พ.ค. 59 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
(รองศิตา เข้าประชุม)
ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล 1
30 พ.ค. 59 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์
(ครูพัชรี เข้าประชุม)
ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พล 1
31 พ.ค. 59 ทำบุญเลี้ยงเพลพระที่ รร. และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพโครงการ
ผอ. ทำบุญเนื่องรับตำแหน่ง ชช. และวันคล้ายวันเกิด
พร้อมนำอาหารเลี้ยง นร.

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพโครงการรร.ดีศรีตำบล ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล (รองศิตา ,ครูจริยา เข้าประชุม)
02 มิ.ย. 59 นร.ชั้นป.6 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ เรื่องกฏหมายจราจร
(นศ.ฝึกงาน เอกพละ 2 คน ควบคุมดูแลนร.)
ณ หอประชุมเทศบาลต.บ้านใหม่
03 มิ.ย. 59 นร.ม.1-3 เข้าร่วมโครงการป้องกันการถูกล่อลวง
โดย สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ บ้านสองแคว ณ ห้องโรงหนัง โดยมีงบประมาณมาให้รร.ดำเนินการ 4,800 บาท คือ จัดทำไวนิล และเลี้ยงอาหารพร้อมเบรคให้วิทยากร 5 ท่าน (ครูสายชั้นมัธยมทุกคน ควบคุมดูแลนร.)
ห้องโรงหนัง
03 มิ.ย. 59 โครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนักเรียน
นร.ป.4-6 จำนวน 60 คน ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ เข้าร่วมโครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนร.ที่มีภาวะโภชนาการเกิน ณ ศาลาวัดรร. (ครูประจำชั้นป.4-6 ควบคุมดูแลนร.)
ศาลาวัดบ้านใหม่
03 มิ.ย. 59 ชมรมจิตอาสา มามอบสิ่งของให้นร.ชั้นอนุบาล1-2 จำนวน 80 คน
เวลา 13.00 น. โดยมีนักแสดงดาราเด็ก 2คน มาร่วมมอบด้วย (ครูสายชั้นอนุบาล เตรียมเด็กเข้าร่วม)
04 มิ.ย. 59 ประชุมและนิทรรศการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ,การอบรมพัฒนาครูผู้สอนและผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ประชุมและนิทรรศการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จุดจัดภาคเหนือตอนล่าง ผู้บริหารทุกรร. ในพล. และทุกเขตภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด (ผอ.และรอง เข้าร่วม)

การอบรมพัฒนาครูผู้สอนและผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐม ณ หอประชุมบึงราชนก   (ครูธัญญาลักษณ์ เข้าอบรม)
05 มิ.ย. 59 ประชุมครูและผู้บริหารทุกคนในสพป.พล.1

ห้องประชุมศรีวชิรโชติ ม.ราชภัฏพิบูลฯ
06 มิ.ย. 59 นร.ป.4-5 เข้าค่ายธรรมะ ณ รร.วัดบ้านใหม่ ภาคเช้า วิทยากรคือ พระคำพล ภาคบ่าย วิทยากรคือ พระครูโกวิท

รร.วัดบ้านใหม่
06 มิ.ย. 59 ถึง 17 มิ.ย. 59 ศน.นิเทศติดตาม การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม
(ครูจุไรรัตน์ ดำเนินการเตรียมข้อมูล)
10 มิ.ย. 59 ส่งรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา
(ครูชลธิชา เป็นผู้รายงาน ทุกวันที่ 10 ของเดือน)
14 มิ.ย. 59 กิจกรรมประกวดแถวลูกเสือ เนตรนารี

17 มิ.ย. 59 ส่งเอกสารเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นรร.ต้นแบบสหกรณ์
 (ครูสุวรรณี และครูพัชรี ดำเนินการ)
23 มิ.ย. 59 กิจกรรมไหว้ครู

ณ ศาลาวัดบ้านใหม่
25 มิ.ย. 59 ถึง 26 มิ.ย. 59 อบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ รร.ละ1คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล
(ครูมะลิวัลย์ เข้าอบรม)
ห้องประชุมขวัญมณฑล
02 ก.ค. 59 กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขต
เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตไปแข่งต่อระดับประเทศ 3 รายการต่อไป(ระดับกลุ่มรร.และเขตแข่ง 4 ประเภท) ส่งรายชื่อภายใน วันที่ 10 มิ.ย. (ครูมะลิวัลย์ และครูชลธิชา ดำเนินการคัดเลือกนร.)
09 ก.ค. 59 ถึง 10 ก.ค. 59 การอบรมพัฒนาครูผู้สอนอาเซียน ASEAN Curriculum Sourcebook
เป็นครูรร.ละ 1 คน ณ สพป.พล.1 (ครูมะลิวัลย์ เข้าอบรม)
สพป.พล.1
08 ส.ค. 59 รายงานการจัดกิจกรรมวันอาเซียน พร้อมรูปถ่าย ส่งเขตพื้นที่ฯ
(ครูมะลิวัลย์ และครูนิภา ดำเนินการ)
09 ก.ย. 59 ครูอนุบาลจัดนิทรรศการณ์ ที่เขต บ้านวิทยาศาสตร์น้อย
สพป.พล.1
14 ก.ย. 59 ถึง 16 ก.ย. 59 ผอ.ไปราชการเป็นกรรมการประเมิน ร.ร.สีขาว
สพป.พล.1
19 ก.ย. 59 ประชุมครูสองฝั่งน่าน ณ ร.ร.วัดบ้านใหม่
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ กลุม 5
23 ก.ย. 59 ผอ.ประชุมผู้บริหาร กับประชุม ร.ร..ขยายโอกาส
สพป.พล.1
25 ก.ย. 59 ถึง 27 ก.ย. 59 ผอ.ไปราชการศึกษาดูงานโรงเรียน สพป.จันทร์บุรี 1
สพป.พล.1 โรงเรียนขยายโอกาส
28 ก.ย. 59 ถึง 29 ก.ย. 59 เป็นกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  โรงเรียนชุมชน 11 สุวรรณประดิษฐ์
สพป.พล.1
04 ต.ค. 59 ถึง 06 ต.ค. 59 นร.สอบปลายภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
07 ต.ค. 59 แข่งขันศิลปหัตถกรรม กลุ่ม
กลุม 5
10 ต.ค. 59 ถึง 30 ต.ค. 59 โรงเรียนปิดเทอม
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
04 พ.ย. 59 ถึง 05 พ.ย. 59 แข่งขันศิลปหัตถกรรม สพป.พล.1
เขต1
24 พ.ย. 59 ถึง 25 พ.ย. 59 แข่งกีฬานักเรียน อ.เมือง
22 มิ.ย. 60 ถึง 23 มิ.ย. 60 ค่ายพัฒนาเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” กลุ่มโรงเรียนที่ 5 สองฝั่งน่าน

26 มิ.ย. 60 เดินรณรงค์ต้านยาเสพติด

สถานีตำรวจบ้านใหม่/ชุดพละโรงเรียนวัดบ้านใหม่
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย

ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านใหม่
06 ก.ค. 60 กิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรม

09 ส.ค. 60 ค่ายยุวชนคนคุณธรรม

ห้องประชุมพิชัย-ลักขณา
11 ส.ค. 60 วันแม่แห่งชาติ

ศาลาการเปรียญวัดบ้านใหม่ เวลา 8.30-11.30
11 ส.ค. 60 วันอาเซียน

สถาณีตำรวจเทศบาลบ้านใหม่ ห้องประชุมพิชัย-ลักขณา เวลา 12.30 - 15.30
16 ส.ค. 60 โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน

ห้องประชุมพิชัย-ลักขณา กอ.รม น.
17 ส.ค. 60 ดูงานวิทยาศาสตร์
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร แต่งกายด้วยชุดพละ(ประดับโบว์สีดำ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร